News ข่าวประชาสัมพันธ์

ประวัติ วัดบ้านสำโรงพลัน

ข้อมูลประวัติ
วัดบ้านสำโรงพลันและเจ้าอาวาส จากอดีตจนถึงปัจจุบัน (ธ.ค.2561)

วัดบ้านสำโรงพลัน ตั้งมานานเท่าไรไม่ใครทราบประวัติที่แน่ชัด สันนิฐานว่า สร้างในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ คงตั้งวัดหลังจากที่หมู่บ้านสำโรงพลันมาตั้งรกรากอยู่ที่นี้มั่นคงแล้ว

วัดบ้านสำโรงพลัน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่ที่ 1 บ้านสำโรงพลัน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  มีเนื้อที่ทั้งหมดปัจจุบัน 18 ไร่  มีเจ้าอาวาสหรือผู้ดูแลปกครองวัด ตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าให้ฟังเรียงตามลำดับดังนี้

 1. พระญาคูสุวรรณ ท่านรูปนี้เข้าใจว่าเป็นพระที่มาจากลาวหรือ พระที่มาจากอีสานตอนบน เพราะคำว่า “ญาคู” ทางอีสานตอนล่างหรืออีสานใต้ไม่นิยมเรียกชื่อนี้อีกอย่างหนึ่งคงใช้เรียกพระอุปัชฌาย์ เมื่อท่านมรณะภาพแล้วชาวบ้านได้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านไว้เป็นเจดีย์ที่สร้างด้วยอิฐขนาด 2.50 x 2.50 เมตร สูง 5 เมตร ทรงเหลี่ยม ชาวบ้านเคารพนับถือมากภายหลังหลวงพ่อปริน ปภากโร ได้สร้างเจดีย์ครอบองค์เก่าไว้ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้
 2. พระญาคูอุ่น สำหรับรูปนี้ก็เช่นกันเมื่อท่านมรณภาพแล้วชาวบ้านได้ทำหลักไม้แกะสลักสวยงาม บรรจุอัฐิของท่านไว้แล้วนำไปฝังไว้ใต้อาราม(โบสถ์หลังเก่า) เมื่อรื้ออารามเพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ได้นำอัฐิของท่านไปบรรจุในเจดีย์ของพระญาคูสุวรรณ
 3. พระแดง
 4. พระเอ็ม
 5. พระสดา
 6. พระดวง ท่านรูปนี้ขึ้นมาจากเขมรต่ำ(ประเทศเขมร)
 7. พระบิน
 8. พระนะ
 9. พระพันธ์
 10. พระนาค
 11. พระดิษฐ์
 12. พระสอ
 13. พระครูพิเนตรศาสนกิจ (คำนวณ กลญาโณ)ท่านรูปนี้ได้เป็นเจ้าอาวาสที่ถูกต้องมีตราตั้งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ถึงพ.ศ. 2504 เริ่มตั้งแต่รูปนี้เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาทุกๆ ด้านพัฒนาทางด้านการศึกษา จัดให้มีการศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมส่งภิกษุสามเณรไปศึกษาบาลีที่กรุงเทพ จนมีผู้สอบได้มหาเปรียญธรรมอบรมสั่งสอนธรรมะแก่ประชาชน พัฒนาทางด้านวัตถุได้นำภิกษุสามเณรชาวบ้านสร้างกุฏิหลังใหม่ แบบทรงปั้นหยา มีหน้ามุข 2 หน้ามุข ใต้ถุนสูง มี 12ห้องนอน สร้างด้วยไม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องบานเกล็ดทำด้วยปูนซีเมนต์ทางวัดได้ซื้อแบบพิมพ์มาทำเอง วัด โรงเรียนต่างๆ ภายในอำเภอไพรบึงได้นำเอากระเบื้องเหล่านี้ไปใช้มุงทั้งสิ้น และท่านเองก็เป็นช่างออกแบบวัดและโรงเรียนเหล่านั้นอีกด้วย ท่านได้ขอพระราชทานวิสูงคามสีมาได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2496 และได้ทำพิธี ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยใช้อารามหลังเก่าเป็นที่ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นเจ้าคณะตำบลสำโรงพลัน ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในราชทินนามที่พระครูพิเนตรศาสนกิจซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติแก่คณะสงฆ์ตำบลสำโรงพลันและชาวบ้านสำโรงพลันทั้งมวล ท่านได้นำชาวบ้านสร้างวัดสร้างโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ท่านได้ลาสิกขาบทเมื่อ พ.ศ. 2504
 14. เจ้าอธิการเผย จตตสลโล  พ.ศ. 2504-2507รูปนี้ได้ส่งไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านติม-ปุดเนียมชาวบ้านจึงได้ไปนิมนต์กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านสำโรงพลันได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลสำโรงพลันต่อมา และได้ลาสิกขาบท เมื่อปี พ.ศ. 2507
 15. พระอธิการสิทธิ์ ชินวโส (สิทธิ์ไชยโชติ) พ.ศ. 2507-2512 รูปนี้ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมรินทราวาส (วัดกลาง)อำเภอขุขันธ์ เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ ในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านสำโรงพลันไปด้วยโดยมีหลวงพ่อปริน ปภากโร (หลวงพ่อปริน) ดูแลวัดแทน
 16. พระครูธรรมธรปริน ปภากโร(หลวงพ่อปริน) รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ. 2512-2518ในขณะที่ท่านได้รักษาการอยู่นี้ท่านได้นำภิกษุสามเณร ชาวบ้านสร้างอุโบสถกุฏิหลวงพ่อมุม ศาลาการเปรียญ ได้ขอพระราชทานวิสูงคามสีมาใหม่และได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต เมื่อปี พ.ศ. 2514 หลังจากนั้นท่านได้ย้ายไปสร้างวัดใหม่ที่บ้านหัวช้าง และได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อปีพ.ศ. 2532
 17. พระครูประกาศธรรมกิจ (ชม สนติจิตโต)เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2544 ท่านได้เป็นนักพัฒนาทางจิต นักเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ได้นำภิกษุสามเณร ประชาชนสร้างกุฏิศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ ห้องส้วม ถังน้ำประปา จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนคลื่น FM ประจำวัด และสร้างกุฏิหลังใหม่ สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาท) โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระอาจารย์สุขเกษม สิริปญโญเลขานุการศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร และท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อปี  พ.ศ. 2554
 18. พระอธิการ ธยายุส จิรธมโม  พ.ศ 2554-2558  ท่านเป็นพระนักพัฒนา ได้นำภิกษุสามเณรประชาชนสร้างกุฏิหลังใหญ่ ห้องน้ำ ห้องส้วม ถังน้ำประปา เสนาสนะต่างๆ มีความสามารถด้านซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ คอมพิวเตอร์ ท่านได้ลาสิกขาบทเมื่อ  พ.ศ. 2558
 19. พระมหาสมชาย สุปญฺโญท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดสำโรงพลันเมื่อ พ.ศ.2558 – 2559  ท่านได้ลาสิกขาบทเมื่อ พ.ศ. 2559
 20. พระอธิการนุ่ม อคฺคปญฺโญได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ท่านได้เป็นนักพัฒนาทางจิตใจ เป็นพระนักเทศน์ นักบรรยาย พระวิทยากร พระวิปัสสนาจารย์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)ต่อจากพระครูประกาศธรรมกิจ สารงานต่อ ก่องานใหม่ ใส่ใจพัฒนา ด้านศาสนวัตถุศาสนทาญาติ และจิตใจ

ประวัติวัดบ้านสำโรงพลันนี้ ได้รับฟังการบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่หลายท่านที่เล่าให้ฟัง ซึ่งยังไม่
สมบูรณ์นัก หากท่านผู้รู้ท่านใดที่ทราบประวัติวัดดีกว่านี้ จะกรุณาเสนอแนะเพื่อนำมาแก้ไขในโอกาสต่อไปก็จะเป็นพระคุณยิ่ง

นายอุทัย สุภาพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
30 ธ.ค. 2537

ที่มา: พระอธิการนุ่ม อคฺคปญฺโญ 
เพิ่มเติมข้อมูลโดย: พระอธิการนุ่ม อคฺคปญฺโญ (ธ.ค.2561)
พิมพ์และเรียบเรียง: นายประหยัด สุภาพ (นุ๊ป)
13 ธ.ค 2561