โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์ 0-4567-3239 โทรสาร 0-4567-3239 e-mail : srp-school@hotmail.com website : www.samrongplan.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ 17 ไร่ มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านสำโรงพลัน
หมู่ที่ 13 บ้านสำโรงพลัน , บ้านสำโรงธรรม
หมู่ที่ 15 บ้านสำโรงพลัน

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ผู้บริหาร นายอนันต์ ทิพย์รักษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน

2.2 ประวัติโดยย่อ / คำขวัญของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2477 ณ บริเวณวัดบ้านสำโรงพลัน เนื่องจากพื้นที่คับแคบมาก นายทองคำ จำปาวัลย์ ครูใหญ่คนแรกได้ขอบริจาคที่ดินจาก นางคูณ ไชยโชติ จำนวน 4 ไร่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มจากนายกุด สุพรรณ, นายเหรียญ สังข์แก้ว และที่ดินสาธารณะบางส่วน รวมเนื้อที่ 17 ไร่ เปิดสอนขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2513 และเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2536

โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของอำเภอไพรบึง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 และได้รับการรับรองเป็น ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ลำดับที่ 244 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549

คำขวัญของโรงเรียน “วิทยาการก้าวหน้า ส่งเสริมประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์”